Logo
Çerez Politikası
Bu web sitesi, müşterilerin web sitesini rahatça kullanmasını sağlamak için bazı sayfalarda çerezler kullanılmıştır.Bu web sitesini kullandığınızda, Çerezleri kullandığınızı kabul etmiş olacağınız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kullanımı kabul etdiğinizi belirtmeden bu web sitesine göz atmaya devam ederseniz, çerezlerin kullanımını kabul peşinen etmiş olduğunuzu belirtmek isteriz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez kullanımını  engelleyebilirsiniz.

Bakınız: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Mazaka olarak müşterilerimiz, tüketicilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil şirketimiz ile ilişkili şahısların isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, telefon numarası, elektronik posta adresi, şirket bilgisi, adres bilgisi olmak üzere uhdemizde bulunan kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde işlemekte, saklamakta ve korumaktayız.

Bu nedenle, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, her türlü sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; KVKK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla toplanmakta olup, şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

·         Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

·         İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

·         Doğru ve güncel olarak,

·         Belirli açık ve meşru amaçlar ile

İşlenecektir.

Veri sorumlusu olarak kişisel verileriniz;

·         Sizle iletişim kurulabilmesi,

·         Resmi tatil ve bayram günleri kutlamaları,

·         Sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifasının kontrolü,

·         Elektronik posta ve çevrimiçi reklam gibi yollarla ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapılabilmesi,

·         Size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,

·         Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; ofislerimiz, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,

·         Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi,

·         Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

·         İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

·         Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması

Amaçları ile işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra İnsan Kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve İş güvenliği ve iş barışının sağlanması için işletmeye özgü nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimiz ve bağlı ortaklık ve iştiraklerinin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezi, internet ve sosyal medya sayfaları ile mobil uygulamalar ve benzeri vasıtaları kullandığınızda, Şirketimiz tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, holding yapılanması içerisinde yer alan Arkas Grubu şirketleri ve bağlı iştirakleri, ödeme sistemleri ve bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylaşılabilecektir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;

- Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, - İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, - İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik ortamda ise güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak yine yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik e-posta adresimize veya info@kristaloil.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Kişisel verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak da bize talebinizi iletebilirsiniz.

Şirket, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Yollanması

Şirketimiz tarafından çağrı merkezi, internet ve sosyal medya sayfaları ile mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar yoluyla yukarıda belirtilen amaçlarımız doğrultusunda hizmetlerimizi en üst seviyede tutmak ve geliştirilmesine yönelik olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanmasını kabul ettiğiniz takdirde tarafınıza elektronik posta/SMS gönderilecektir.

Vermiş olduğunuz bu onay ihtiyari ve kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle şirketimizden elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine talebiniz şirketimiz tarafından yerine getirilecektir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettim; okudum, inceledim, değerlendirdim ve yukarıda bildirilen tüm hususlar konusunda Şirket tarafından detaylıca bilgilendirildim.